Etape d’Enregistrement – Registration Step UPMD / SBS 2022 – 2023

Năm học 2022 2023 sắp đến gần, để việc đưa đón học sinh đến trường không bị hưởng phụ huynh cân nhắc thực hiện việc đăng ký xe theo 2 bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1 / Step 1:

(hỗ trợ thông tin đăng ký mã UPMD email / Pour toute aide supplémentaire contactez l’UPMD à cette adresse / For further assistance contact the UPMD at this address: transport@upmd.fr)

Bước 2 / Step 2 

  • Hoàn tất ký hợp đồng và đóng phí dịch vụ xe bus / Voici les 2 étapes pour réussir votre inscription au transport scolaire / Sign the contract and pay the bus fee

Ghi nhận hồ sơ đăng ký dịch vụ xe bus đến trường LFIDuras 2022 – 2023

Hướng dẫn đăng ký xe dịch vụ xe Bus đến trường Duras năm học 2022 – 2023

Hỗ trợ thông tin liên quan dịch vụ xe bus / Pour tout complément d’information vous pouvez nous contacte / For any further information bus service

Email: contact@sbsbus.com và cc : sbsbus@mhcorp.vn

Hotline: 0931 026 026

+ Hỗ trợ thông tin tiếng Anh/English: Phím / Press 1

+ Hỗ trợ thông tin tiếng Pháp/France: Phím / Press 2

+ Hỗ trợ thông tin tiếng Việt/Vietnamese: Phím / Press 3

Ghi chú / Note
– Thời gian ghi nhận đăng ký dịch vụ: từ 01/07/2022 – 25/08/2022
Délai d’enregistrement de l’inscription au service : du 1er juillet 2022 au 25 août 2022
Registration deadline for the service: from July 1, 2022 to August 25, 2022

– Phụ Huynh đăng ký trễ sau thời gian trên sẽ nhận lịch sắp xe cho học sinh sau 3 ngày kể từ ngày đăng ký dịch vụ
Tout parents s’inscrivant passer la date ci-dessus recevront un horaire de bus pour les élèves après 3 jours à compter de la date d’inscription au service
All parents registering after the above date will receive a bus schedule for the students after 3 days from the date of registering the service

Facebook
Twitter
LinkedIn