Bus stop station McDonald Dien Bien Phu – District 1

Điểm đón McDonald Điện Biên Phủ nằm tại vòng xoay Điện Biên Phủ – phía nhà hàng McDonald địa chỉ 2-6bis Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Bus stop station McDonald Dien Bien Phu is located in Dien Bien Phu rotation – near McDonal restaurant with address 2-6bis Dien Bien Phu street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Tên Xe Hoạt động tại khu vực / The name of Bus: LITCHI

Loại xe / Kind of Bus: 16 chỗ/seats – 33 chỗ/seats – 45 chỗ/seats (tùy thuộc vào số lượng học sinh tại khu vực/ it depends on the number of students at area)

Điểm Đón McDonald Điện Biên Phủ – Quận 1Điểm đón McDonald Điện Biên Phủ – ngay tại Vòng xoay Điện Biên Phủ – phía nhà hàng McDonald / McDonald Dien Bien Phu Bus Stop Station – located in Dien Bien Phu rotation

Điểm Đón McDonald Điện Biên Phủ – Quận 1

Bản Đồ Điểm đón McDonald Điện Biên Phủ – ngay tại Vòng xoay Điện Biên Phủ / Map of Mcdonald’s Bus Stop Station – located in Dien Bien Phu rotation

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tùy thuộc vào giao thông khu vực xe sẽ chọn vị trí phù hợp không cách xa quá 100m/The images just for example purposes only. Depending on the traffic in the area, the bus will choose a suitable location that is not more than 100m away)

Thời gian hoạt động điểm đón: từ thứ 2 đến thứ 6 – Activities time: From Monday to Friday

Buổi sáng: xe xuất phát lúc 7h05 am – In the Morning: Bus will leave at 7h05 am

Buổi chiều tùy vào tình hình mật độ giao thông tại khu vực dự kiến xe sẽ về tại điểm đón vào các khung giờ như sau:

In the afternoon, it depends on traffic jam situation at area bus estimate time will come back bus stop station with information below

        Xe Dự kiến về đến trạm lúc 14h50 (Đối với học sinh bắt đầu về từ trường 14h00)

Bus will come estimate time at 14h50 (with student who come back from school at 14h00)

        Xe Dự kiến về đến trạm lúc 15h50 (Đối với học sinh bắt đầu về từ trường 15h00)

Bus will come estimate time at 15h50 (with student who come back from school at 15h00)

        Xe Dự kiến về đến trạm lúc 16h50 (Đối với học sinh bắt đầu về từ trường 16h00)

Bus will come estimate time at 16h50 (with student who come back from school at 16h00)

        Xe Dự kiến về đến trạm lúc 17h50 (Đối với học sinh bắt đầu về từ trường 17h00)

Bus will come estimate time at 17h50 (with student who come back from school at 17h00)

Xin lưu ý phụ huynh nên đến sớm tại điểm đón trước 10’ – 15’ để không ảnh hưởng đến hành trình đến trường và ra về của học sinh

Note: To avoid affecting the student journey to school way back to home, parents should be arrived early bus stop station at least 10’ – 15’

Facebook
Twitter
LinkedIn
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN
DECODING THE MEANING OF SBS’S SLOGAN